Política De Privacitat - Blancafort Infermers

  Estás aquí:
 • Inicio
 • Política De Privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web (BLANCAFORTINFERMERS.COM), es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix con la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, *LOPD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d’ara endavant, *RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant por garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del *RGPD i article 11 LOPD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P., realitza com a Responsable del tractament, en relació con les dades que els usuaris i/o clientes (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de les secciones del lloc web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P.

Domicili: C/ JACINTO VERDAGUER, 6 – 4 2a, 080241, MANRESA (BARCELONA)

CIF: B65935660

Email: JORDI@BLANCAFORTINFERMERS.COM

Delegat de protecció de Dades (DPO): SERVEIS NORMATIUS LEGALS, S.L., i dades de contacte: dpo@sibgroup.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran con la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes por parteix dels usuaris.
 • Per a comunicar con els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que nos realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
 • Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació referencia als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar a elles.
 • En el seu cas, comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant por via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promociones dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades con nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separat por l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte del client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que vengui imposada por llei o existeixi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. tracta les seves dades personals d’acord con les dues (2) següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P.

Les sol·licituds d’informació que nos faci llegar requereixen que l’interessat nos facilito de manera voluntària les dades necessàries per a poder atendre-li o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

2. L’Interès legítim de BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. a mantenir i fidelitzar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promociones etc., sense perjudici del compliment por parteix de BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials por via electrònica.

BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb caràcter general, BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè nos ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

DRETS DE LES PERSONES

Interesadas.la normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament tus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resulten ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es llevi a cap el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que nos hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un formato estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfiles): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecte significativament.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi contacto con nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen en “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Número i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condiciones d’aquest.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

BLANCAFORT INFERMERS, S.L.P. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant ho desenvolupo de les comunicacions con la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades

Els nostres servidores recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.